12.10.2022

Ústav práva a jeho služby

Od


MezinárodnÄ› certifikovaná vzdÄ›lávací a vÄ›decká instituce nabízí svoje služby od roku 2005. Jejím Å™editelem je JUDr. LudÄ›k Lisse, Ph.D., LL.M., který se zde vÄ›nuje též pÅ™ednáškové Äinnosti. Å kolení, semináře a konference patří rovněž mezi služby, které tato instituce poskytuje. V podobÄ› programů MBA, LL.M., BBA je možné se zde zapsat do kurzů, které poskytují kvalitní managerské vzdÄ›lávání. Jeho absolventi najdou Å¡iroké uplatnÄ›ní v prestižních tuzemských firmách. Působí zde více než padesát Å¡piÄkových lektorů ze státní i soukromé sféry. ÄŒlenové instituce publikují v odborných periodicích. Se jménem Å™editele Ústavu práva jsou spojeny desítky odborných Älánků a Å™ada samostatných publikací.

Ústav práva a právní vÄ›dy byl jako vzdÄ›lávací a vÄ›decká instituce založen v roce 2005. Jedná se o Å¡iroké spektrum služeb, které tato instituce nabízí. Mimo jiné poskytuje kvalitní managerské vzdÄ›lávání, které jeho absolventům otevírá cestu k mnohem lepšímu profesnímu uplatnÄ›ní. O kvalitách nabízeného studijního programu svÄ›dÄí to, že tato vzdÄ›lávací instituce je mezinárodnÄ› certifikovaná u International Education Socity London a akreditovaná u Assotiation for Distance Learning. Jednotlivé obory vyuÄují Å¡piÄkoví lektoÅ™i ze státní i soukromé sféry. Tato instituce je spojená se jménem JUDr. LudÄ›k Lisse, Ph.D., LL.M., který je jejím Å™editelem a vÄ›nuje se zde též pÅ™ednáškové Äinnosti.